Home Armenia $12.3 Million Raised During Armenia Fund Telethon 2011