Home Armenia Armenia: Appropriate Measures Taken on the Border With Azerbaijan