Home Armenia Greco-Roman Wrestler Roman Amoyan Voted Armenia’s Athlete of the Year