Home Armenia 1.460 Million Euros Raised at Pan-European Phonethon