Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱԽ Զօրակցութիւն Կը Յայտնէ Կլէնտէլի Քաղաքապետական Խորհուրդի Անդամ Վարդան Կարպետեանի Թեկնածութեան