Home ԱՐՑԱԽ ՀԱԼՕ Թրասթ-ը Հերքած է Լուրերը, Թէ Պատերազմի Ընթացքին Կամ Անկէ Առաջ Թրքական Ուժերուն Ականադաշտերու Քարտէզներ Փոխանցած է