Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱԽ Զօրակցութիւն Կը Յայտնէ Կլէնտէլի Քաղաքապետական Խորհուրդի Անդամ` Վարդան Կարպետեանի Թեկնածութեան